|

Panorama równych szans

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Panorama równych szans”

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne Panorama w Zabłudowie zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Panorama równych szans”.

Wkład Funduszy Europejskich: 124 256,07 PLN

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2022

Głównym celem projektu było zwiększenie wsparcia 30 dzieci w wieku od 7 do 16 lat z terenu gminy Zabłudów uczęszczających do PWD Panorama poprzez poszerzenie oferty świetlicy o dodatkowe zajęcia specjalistyczne, zajęcia rozwijające wiadomości i umiejętności, w tym kompetencje kluczowe i wycieczki oraz wsparcie 10 rodziców poprzez udział w warsztatach i spotkaniach integracyjnych w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2022 (z powodu pandemii okres rozpoczęcia projektu znacznie się opóźnił) świadczonych w lokalnej społeczności. Projekt był skierowany do dzieci i rodziców pochodzących z grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (m.in. dzieci, młodzież i rodzice lub opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji, osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub spełniające warunki do otrzymania takiej pomocy, korzystające ze świadczeń w ramach programu PO PŻ, osoby z niepełnosprawnością i rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, osoby lub rodziny zmagające się z problemami długotrwałej, lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).

Proj. wpisuje się w cel szczegółowy I.1 Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, zgodnie z LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020.

Podobne wpisy