Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne Panorama

Wychowawujemy, edukujemy i wspieramy

Cele Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PANORAMA

Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej.

Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Tworzenie warunków do rozwoju różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież.

Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.

Wspieranie i podejmowanie inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.

Ochrona i promocja zdrowia.

Kształtowanie świadomości ekologicznej.

Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie.

Integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej, wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych i kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowania kulturą fizyczną.

Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.

Rozwijanie idei wolontariatu, wśród młodzieży.

Współpraca z mniejszościami narodowymi.

Nasza Historia

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy szeroką działalność opiekuńczo-wychowawczą, edukacyjną oraz kulturalną.

Angażujemy się również w działalność profilaktyczną oraz promujemy zdrowie wśród swoich podopiecznych. Dzięki swoim inicjatywom wspieramy rozwój społeczności lokalnej.